Uskonnollinen yhdyskunta Palpung Yeshe Gatshal Finlandin yhdyskuntajärjestys

1. Uskonnollisen yhdyskunnan nimi ja kotipaikka

Palpung Yeshe Gatshal Finland on buddhalainen karma kagyu -perinteen mukainen uskonnollinen yhdyskunta ja sen kotipaikka on Helsinki. Se noudattaa perinnettä sellaisena sitä aiemmin noudatettiin Palpungin luostarissa Tiibetissä ja nykyisin Palpung Sherab Lingin luostarissa Intiassa.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdyskunnan tarkoituksena on järjestää ja tukea uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen kuuluvaa yksilöllistä, yhteisöllistä ja julkista toimintaa, joka pohjautuu mahayanaan ja vajrayanaan kuuluviin opetuksiin, erityisesti karma kagyu -perinteen siirtoon, joka tulee Buddhan ikuiselta ilmentymältä, Buddha Vajradharalta ja välittyy intialaisten mestarien Tilopan ja Naropan kautta tiibetiläiselle Marpalle, sitten Milarepalle, Gampopalle ja häneltä Karmapoiden inkarnaatioketjun avulla nykypäivään asti.

Oppilas voi halutessaan ottaa perinteen mukaisen turvautumisvalan ja bodhisattvavalan, tehdä alkuharjoituksia (ngöndro) ja edetä sitten vaativampiin mietiskelyharjoituksiin, rituaaleihin (pujiin) ja joogaharjoituksiin saatuaan niihin tarvittavat valtuudet. Yhdyskunta pyrkii edistämään uskontojenvälistä yhteistyötä ja suvaitsevaisuutta ja toiminnassa on mahdollista olla mukana myös ei-buddhalaisena tekemällä perustason buddhalaisia meditaatioharjoituksia ja pujia.

Uskontokunnan pyhiä tekstejä ovat Shakyamuni Buddhan opetukset (vinaya, abhidharma, sutra ja tantra) ja niiden kommentarit, erityisesti karma kagyu-perinteen mestarien kuten Gampopan, Karmapoiden ja Tai Situpien kirjoitukset ja perinteeseen kuuluvat seremonialliset tekstit, mantrat, ydintavut ja rukoukset.

Yhdyskunnan hengellinen johtaja on 12. Khentin Tai Situ Rinpoche tai inkarnaation vaihtuessa tämän virallisesti valittu edustaja. Toiminnan johtajana Suomessa on Tai Situ Rinpochen Suomeen lähettämä munkki, nunna tai lama. Ylimpänä johtajana on 17. Gyalwa Karmapa Ogyen Trinley Dorje tai inkarnaation vaihtuessa hänen jälleensyntymänsä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdyskunta
- voi järjestää opetusta ja koulutusta,
- voi järjestää mietiskely- ja joogaharjoituksia, initiaatioita ja rituaaleja (pujia)
- voi suorittaa seremonioita kuten häät ja hautajaiset sekä tilojen ja paikkojen siunaus
- voi kutsua opettajia ja järjestää pyhiinvaellusmatkoja
- voi harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
- voi harjoittaa käännöstoimintaa
- voi hankkia toiminnalleen tarpeellista esineistöä kuten patsaita ja thangkamaalauksia
- voi perustaa rekisteröimättömiä paikallisosastoja tai –yhteisöjä
- voi ylläpitää suhteita yhteiskuntaan ja tiedeyhteisöön
- voi resurssiensa puitteissa osallistua buddhalaisiin ja muihin uskonnollisiin yhteistyöprojekteihin, kulttuuri- ja hyväntekeväisyysprojekteihin, mikäli se ei rajoita yhdyskunnan jäsenten hengellistä toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdyskunta
- voi hankkia varoja vastaanottamalla avustuksia, kurssi- ja jäsenmaksuja, lahjoituksia, testamentteja ja muita suorituksia,
- voi omistaa kiinteää tai irtainta omaisuutta, joita yhdyskunta pitää tarpeellisena tavoitteidensa edistämiseksi
- voi harjoittaa julkaisutoimintaa
- voi järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä saatuaan asianmukaisen luvan.

3. Jäsenet

Yhdyskunnan jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdyskunnan tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdyskunnan hallitus. Täysi-ikäiseltä jäseneksi liittyvältä edellytetään että hän kunnioittaa kagyu-perimyslinjaa, yhdyskunnan johtajaa Tai Situ Rinpochea, häntä Suomessa edustavaa opettajaa ja yhdyskunnan sääntöjä. Hallitus voi nimittää kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioituneesti toiminut yhdyskunnan hyväksi.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdyskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdyskunnalle tai maistraatille.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdyskunnasta, jos jäsen on jättänyt edellisen vuoden erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdyskuntaan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdyskunnassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdyskuntaa tai ei enää täytä laissa taikka yhdyskunnan säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen ja kuukausittaisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Mahdollisesta ylimääräisestä jäsenmaksusta päättää vuosikokous tai yhdyskunnan yleiskokous. Munkit, nunnat ja kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksusta.

6. Hallitus

Yhdyskunnan asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 2 muuta varsinaista jäsentä. Puheenjohtajan ja  varsinaisten jäsenten  tulee olla yhdyskunnan hengellisen johtajan 12. Khentin Tai Situ Rinpochen hyväksymiä. Varsinaisten jäsenten ja varajäsenen toimikausi on kolme vuotta.  Puheenjohtaja valitaan joka kolmas vuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Uskonnollisen yhdyskunnan nimen kirjoittaminen

Yhdyskunnan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdyskunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksellä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Uskonnollisen yhdyskunnan kokoukset

Yhdyskunnan vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdyskunnan kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdyskunnan äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdyskunnan kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yksityinen henkilö ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Henkilö, joka ei ole maksanut edellisen kalenterivuoden jäsenmaksua ei saa käyttää äänioikeuttaan. Kunniajäsenillä on ääni-, läsnäolo- ja puheoikeus yhdyskunnan kokouksissa.

Yhdyskunnan kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Uskonnollisen yhdyskunnan kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdyskunnan kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, telefakseilla tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

11. Vuosikokous

Uskonnollisen yhdyskunnan vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruudet
8. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja valitaan muut jäsenet erovuoroisten tilalle
9. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdyskunnan jäsen haluaa saada jonkin asian yhdyskunnan vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Kieli

Yhdyskunnan hallintokieli on suomi. Muita kieliä voi myös käyttää yhdyskunnan sisäisessä toiminnassa.

13. Sääntöjen muuttaminen ja uskonnollisen yhdyskunnan purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdyskunnan purkamisesta on tehtävä yhdyskunnan yleis- tai vuosikokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdyskunnan purkamisesta.

Yhdyskunnan purkautuessa käytetään yhdyskunnan varat yhdyskunnan tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdyskunnan tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.